Ashok Chaturvedi, President, NGOs Association of India, New Delhi

“Nice Work. Please organize NGOs in MP.”